KIT D’EINES PER ESTUDIANTS

PERFORM generarà protocols metodològics per a desenvolupar enfocaments eficaços per a la promoció d’un escenari d’aprenentatge mutu entre les comunitats científica i educativa, que conduirà als i les estudiants envers el desenvolupament de mètodes d’educació científica basats en les arts escèniques.

 

 

 

LA BOITE À OUTILS POUR L’ÉLÈVE

PERFORM va créer des protocoles afin de développer des approches efficaces pour promouvoir un scénario d’apprentissage réciproque entre les scientifiques et la communauté éducative. Ceci mènera les élèves au développement de méthodes pour l’apprentissage des sciences basées sur les arts du spectacle.

 

 

HERRAMIENTAS PARA ESTUDIANTES

PERFORM generará protocolos metodológicos para desarrollar enfoques eficaces para la promoción de un escenario de aprendizaje mutuo entre las comunidades científica y educativa que conducirá a los y las estudiantes hacia el desarrollo de métodos de educación científica basados en las artes escénicas.

 

 

Students toolkit

PERFORM will generate methodological protocols to develop effective approaches to promote a mutual learning scenario between scientific and educational communities that will lead students to the development of performance-based science education methods.

 

 

 

Perform Project

Els comentaris están tancats